Đăng ký Giảng đường (dành cho GV-CBVC UEH)

*Thông tin này để cấp giảng đường bù, GV đăng ký nghỉ trên Dashboard hoặc P.Thanh tra
(bù từ 2 buổi trở lên thì click tại đây)