Chức năng - Nhiệm vụ

18 tháng 7 năm 2021

1. Chức năng:

- Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo chung của toàn Trường. Tổ chức quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường, phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển số lượng và chất lượng ngân hàng đề thi theo chuẩn mực khu vực và quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo chung và kế hoạch giảng dạy của tất cả các hình thức/trình độ đào tạo trong Trường.

- Đầu mối xây dựng thời khóa biểu giảng dạy, học tập; lịch thi cho các hình thức/trình độ đào tạo của Trường, thông qua phối hợp với các đơn vị đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hình thức/trình độ đào tạo của Trường; trong đó, chịu trách nhiệm chính khâu đề thi và tổ chức chấm thi.

-  Xây dựng quy trình, quy định trong lĩnh vực kế hoạch đào tạo và khảo thí.

-  Phối hợp các khoa/ban chuyên môn quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần.

- Đầu mối tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối khóa của các hình thức/trình độ đào tạo; phối hợp với các địa phương trong công tác tuyển sinh THPT Quốc gia khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công.

 - Đầu mối xác nhận khối lượng giờ giảng cho đội ngũ giảng dạy (cơ hữu, kiêm nhiệm và thỉnh giảng).

- Đề xuất các biện pháp thực hiện việc phát triển các hình thức thi khách quan, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng kỳ thi và từng loại học phần.

- Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc chấm thi (khi cần thiết), tiếp nhận đơn và chấm thi phúc khảo theo yêu cầu của người học.

-  Lập kế hoạch, tổ chức quản lý quỹ giảng đường trong ngắn, trung và dài hạn tương ứng với quy mô và loại hình đào tạo của Trường.

- Điều phối sử dụng hiệu quả giảng đường, phòng máy tính cho các hoạt động khoa học, đào tạo và các khóa bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn của Trường. Quản lý các hoạt động cho thuê cho mượn giảng đường.

-  Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

-  Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.