Lịch sử hình thành

15 tháng 6 năm 2020

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2006 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

 

  • Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được đổi tên thành Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng (Department of Testing and Quality Assurance) theo Quyết định số 915/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 15 tháng 7 năm 2008 do Hiệu Trưởng ký ban hành.

 

  • Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 545/QĐ-ĐHKT-TCHC đổi tên Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng thành Phòng Khảo thí (Department of Educational Testing) và thành lập mới Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình.

 

  • Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (Department of Training Schedule and Testing) được thành lập theo quyết định số 3376/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 27/10 năm 2014 trên cơ sở sát nhập hai đơn vị là Phòng Khảo thí và Phòng Quản lý giảng đường – Thời khóa biểu.