Liên hệ

10 tháng 12 năm 2021
Địa chỉ Email: ktkd@ueh.edu.vn - Bộ phận Khảo thí.  
                        qlgd@ueh.edu.vn - Bộ phận Kế hoạch đào tạo.  
         
  Tổng đài điện thoại:  (028) 3853 2247
vui lòng nhấn tiếp số nội bộ theo bảng sau:
 

 

Công việc cần liên hệ

Số nội bộ

Chuyên viên phụ trách

 

 

  * Phúc khảo và điều chỉnh điểm

171

  Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

  * Nộp bảng điểm 

 

 

 

 

           - Hệ chính quy, VLVH

171

  Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

           - Sau đại học

176

  Đoàn Ngọc Hậu

 

 

  * Mượn giảng đường 

177

  Nguyễn Ngọc Bảo Trúc

 

 

  * Mượn phòng máy 

180

  Ngô Vũ Hoàng Dương

 

 

  * Lịch thi - Thời khóa biểu

 

 

 

 

            - Hệ chính quy, Sau đại học

179

  Phạm Quang Huy

 

 

 

178

  Đinh Thị Yến Oanh

 

 

            - Liên thông, Văn bằng 2

180

  Ngô Vũ Hoàng Dương

 

 

 

177

  Nguyễn Ngọc Bảo Trúc

 
 

            - Vừa làm vừa học

174   Võ Thị Tâm  

 

  * Chấm bài tốt nghiệp

182

  Nguyễn Tú Văn

 

 

  * Thanh toán chấm bài 183   Nguyễn Hoàng Hiền  

 

  * Thanh toán giờ giảng

185

  Vương Lâm

 

 

  * Đề thi

184

  Đào Thị Ánh Nguyệt

 
     * Cán bộ coi thi 175   Trần Thanh Hiếu  

 

  * Ngân hàng câu hỏi thi

181

  Võ Thành Đức