Cơ cấu nhân sự

10 tháng 12 năm 2021
Nguyễn Quốc Khanh
Tiến sĩ kinh tế
Trưởng phòng

(38532247 ext. 173)​ 
0913620122
 ​ qk@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo

- Kiểm định chất lượng (viết thuyết minh, thu thập minh chứng, viết báo cáo)

- Lập khung thời gian đào tạo theo năm dương lịch

- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình

- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị

Hỗ trợ chính các đầu việc:

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

Công tác khác:

- Bí thư chi bộ P.KHĐT-KT

​ ​
Nguyễn Thị Kim Chi
Thạc sĩ Kinh tế,
Cử nhân Luật,
Cử nhân Kinh tế chính trị,
Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng

(38532247 ext. 172)​
 0903784387
 chituyen@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Công tác hỗ trợ giảng viên, đơn vị Quản lý đào tạo trong việc nhập và quản lý điểm học phần online các hệ bậc đào tạo tại UEH.

- Tạo ca thi, add danh sách sinh viên thi trắc nghiệm máy tính (offline) / Tạo ca thi, add danh sách sinh viên thi trực tuyến UEH (online).

- Xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao (offline) / Tạo đề thi và import đề thi vào hệ thống thi trực tuyến (online)

- Quản trị website đơn vị; Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị

- Công tác chuẩn bị cho việc  in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)

- Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (offline) / Tổ chức thi trực tuyến (online)

- Nhắc và theo dõi việc nộp đề thi của Khoa/Ban cho đúng hạn

- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo; phối hợp với các Khoa/Ban tổ chức chấm phúc khảo, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm (offline) và (online).

- Làm thủ tục thanh toán coi thi, chấm bài, thù lao soạn ngân hàng câu hỏi thi; làm thủ tục quyết toán chi phí giao đề thi KTHP của hệ VLVH về Tỉnh, quyết toán phúc khảo

- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-Khảo thí (kiểm tra, scan lưu, check hệ thống diem.ueh.edu.vn)

- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.

- Nhắc và theo dõi việc nộp điểm thi của giảng viên (GV) theo mốc thời gian quy định; nhập số bài thi/ số tờ giấy thi KTHP vào hệ thống để bàn giao cho từng Khoa/ Ban

- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi) - online và offline

- Kiểm định chất lượng (viết thuyết minh, thu thập minh chứng, viết báo cáo)

- Xử lý lịch thi (in nhãn túi đề thi, túi bài thi, đề nghị cung cấp đề thi, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi) (offline) / Xử lý lịch tạo đề thi, tạo ca thi (đề nghị cung cấp đề thi, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận thông tin, thư ký, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi). (online)

- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)

- Nhập liệu các trường hợp vi phạm quy chế (làm cơ sở trừ điểm rèn luyện của SV hệ ĐHCQ) / Xử lý vắng thi có phép do sự cố kỹ thuật khi thi online

- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Văn thư, lưu trữ đơn vị ; quản lý danh sách, hợp đồng mời coi thi đối với CBVC nghỉ hưu và CBVC của các trung tâm thuộc trường

- Lập dự toán tài chính và thanh, quyết toán các khoản chi tuyển sinh, Tiếng Anh đầu ra các bậc hệ của đơn vị

- Khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần (offline/online)

- Quản lý, số hóa ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần (offline/online)

- Xử lý kết quả thi trực tuyến, Xuất điểm thi trực tuyến, Nhập điểm thi KTHP trực tuyến lên hệ thống nhập điểm online UEH, In bảng điểm học phần.

- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)

- Nhận phản hồi về cán bộ coi thi (CBCT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý phân công CBCT, thư ký, giám sát, lãnh đạo từng điểm thi (offline) / Điều phối cán bộ coi thi (CBCT), hỗ trợ kỹ thuật (HTKT), tiếp nhận thông tin (TNTT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý phân công CBCT, HTKT, TNTT, thư ký, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi. Lập danh sách phân công CBCT và link thi trực tuyến (online)

- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo

- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình

- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

Công tác khác:

- Chi ủy viên chi bộ P.KHĐT-KT;

- Ủy viên Ban chấp hành công đoàn UEH;

- Ủy viên Ban nữ công công đoàn UEH;

- Ủy viên Ban thanh tra nhân dân UEH

​ ​
Võ Thị Tâm
Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Phó Trưởng phòng

(38532247 ext. 174​)
​ 0908 371654
​ tam@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Cập nhật hình thức học của lớp HP (tập trung, hybrid, online, lms,…)

- Lập Lịch thi kết thúc học phần ĐHCQ, LTCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long

- Lập Thời khóa biểu hệ ĐHCQ, LTCQ, VLVH tại Phân hiệu Vĩnh Long

- Quản lý danh mục học phần (môn học)

- Lập kế hoạch đào tạo các bậc, hệ tại Phân hiệu Vĩnh Long

- Cập nhật dữ liệu TKB, lịch thi, thông báo,…lên Website Phòng

- Công tác dự trù, thống kê, báo cáo số liệu: giảng đường trong trường và giảng đường thuê ngoài ; giờ giảng để làm dự toán

- Xác nhận thanh toán giờ giảng hệ chính quy, VLVH, bậc Cao học, Nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học

- Giải quyết đăng ký sử dụng giảng đường Online của giảng viên, sinh viên

- Điều phối kế hoạch sử dụng giảng đường cho cả năm học của các đơn vị đào tạo, VPT, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,…

- Bố trí giảng đường, phòng thực hành máy tính cho Viện đào tạo ISB, các Viện/Trung tâm thuộc Trường; Lập phiếu đề nghị cho các Viện/Trung tâm thuộc Trường thuê phòng học

- Bố trí giảng đường ôn thi Tiếng Anh đầu ra của tất cả các hệ/bậc đào tạo

- Lập Lịch thi tuyển sinh, lịch thi Tiếng Anh đầu ra LTĐHCQ, VB2CQ

- Lập Lịch thực hành máy tính; Điều phối sử dụng phòng máy tính

- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên các hệ/bậc đào tạo

- Lập Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh LTĐHCQ,  VB2CQ, VLVH, Cao học

- Lập Thời khóa biểu hệ VLVH

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo các hệ /bậc đào tạo

- Quản trị website đơn vị; Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị

- Lập Thời khóa biểu bậc Cao học, nghiên cứu sinh, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học

- Lập Thời khóa biểu LTĐHCQ, VB2CQ

- Lập Thời khóa biểu ĐHCQ

- Lập kế hoạch đào tạo bậc cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học

- Lập kế hoạch đào tạo hệ VB2CQ, LTĐHCQ

- Lập kế hoạch đào tạo hệ ĐHCQ

- Lập kế hoạch đào tạo hệ VLVH

- Lập Lịch thi kết thúc học phần bậc Cao học, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học

- Lập Lịch thi kết thúc học phần, trả nợ học phần Hệ Vừa làm vừa học

- Lập Lịch thi kết thúc học phần LTĐHCQ, VB2CQ

- Lập Lịch thi kết thúc học phần ĐHCQ

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình

- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

Công tác khác:

​ ​
Võ Thành Đức
Thạc sĩ kinh tế
Chuyên viên

(38532247 Ext. 181)
​ ​ 0903840899
​ ​ vtduc@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo

- Khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần (offline/online)

- Quản lý, số hóa ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần (offline/online)

- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Công tác hỗ trợ giảng viên, đơn vị Quản lý đào tạo trong việc nhập và quản lý điểm học phần online các hệ bậc đào tạo tại UEH.

- Tạo ca thi, add danh sách sinh viên thi trắc nghiệm máy tính (offline) / Tạo ca thi, add danh sách sinh viên thi trực tuyến UEH (online).

- Xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao (offline) / Tạo đề thi và import đề thi vào hệ thống thi trực tuyến (online)

- Công tác chuẩn bị cho việc  in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)

- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản trị website đơn vị; Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị

- Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (offline) / Tổ chức thi trực tuyến (online)

- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo; phối hợp với các Khoa/Ban tổ chức chấm phúc khảo, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm (offline) và (online).

- Làm thủ tục thanh toán coi thi, chấm bài, thù lao soạn ngân hàng câu hỏi thi; làm thủ tục quyết toán chi phí giao đề thi KTHP của hệ VLVH về Tỉnh, quyết toán phúc khảo

- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-Khảo thí (kiểm tra, scan lưu, check hệ thống diem.ueh.edu.vn)

- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.

- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi) - online và offline

- Xử lý lịch thi (in nhãn túi đề thi, túi bài thi, đề nghị cung cấp đề thi, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi) (offline) / Xử lý lịch tạo đề thi, tạo ca thi (đề nghị cung cấp đề thi, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận thông tin, thư ký, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi). (online)

- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)

- Nhập liệu các trường hợp vi phạm quy chế (làm cơ sở trừ điểm rèn luyện của SV hệ ĐHCQ) / Xử lý vắng thi có phép do sự cố kỹ thuật khi thi online

- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

- Lập dự toán tài chính và thanh, quyết toán các khoản chi tuyển sinh, Tiếng Anh đầu ra các bậc hệ của đơn vị

- Xử lý kết quả thi trực tuyến, Xuất điểm thi trực tuyến, Nhập điểm thi KTHP trực tuyến lên hệ thống nhập điểm online UEH, In bảng điểm học phần.

- Nhận phản hồi về cán bộ coi thi (CBCT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý phân công CBCT, thư ký, giám sát, lãnh đạo từng điểm thi (offline) / Điều phối cán bộ coi thi (CBCT), hỗ trợ kỹ thuật (HTKT), tiếp nhận thông tin (TNTT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý phân công CBCT, HTKT, TNTT, thư ký, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi. Lập danh sách phân công CBCT và link thi trực tuyến (online)

- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo

Công tác khác: