Xem tổng hợp theo Khoa:

Mã học phần CTTT Tên học phần Số TC ĐHCQ CQVL VB2CQ LT ĐHCQ VLVH CH Tổng số